Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

retineti_cicde A B C D E F H I L M O P R S T V

A

Ansamblu de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, transporturilor, precum şi a mediului informaţional şi comunicaţional, incluzînd tehnologiile şi sistemele informaţionale şi comunicaţiile, conform necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi, factor esenţial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu dizabilităţi în societate

Apeluri, declaraţii, fotografii şi alte materiale utilizate de concurenţii electorali în scop de agitaţie electorală

Acţiuni de pregătire şi difuzare a informaţiei, care au scopul de a-i determina pe alegători să voteze pentru unii sau pentru alţi concurenţi electorali

Cetăţean al Republicii Moldova cu drept de vot

Un alegător înregistrat ca rezident în afara ţării de cetăţenie sau, în general, care nu este prezent în ţara de cetăţenie

1. Reprezintă actul de transmitere a puterii de la cetățean la reprezentanţii săi. Procedura de formare a unui organ de stat sau învestirea unei persoane cu atribuții publice, realizată prin intermediul votului, în condiţiile în care pentru obţinerea mandatului respectiv sunt propuse două sau mai multe candidaturi. 2. Acţiunile cetăţenilor, partidelor şi altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale, organelor electorale şi altor organe de stat, orientate spre întocmirea listelor electorale, desemnarea şi înregistrarea candidaţilor, efectuarea agitaţiei electorale, votarea şi constatarea rezultatelor votării, precum şi alte acţiuni electorale întreprinse în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Alegerea organului electiv în cazul încetării înainte de termen a mandatului sau dizolvării acestuia ori în cazul reorganizării administrativ-teritoriale

Orice tip de alegeri care au loc într-o singură zi, de duminică sau în oricare altă zi indicată în actul de stabilire a alegerilor, pe întreg teritoriul ţării

Scrutinul prin intermediul căruia sunt aleşi primarii oraşelor (municipiilor), satelor (comunelor) şi consilierii în consiliile raionale, orăşeneşti (municipale) şi săteşti (comunale)

Scrutinul prin intermediul căruia sunt aleşi reprezentanţii poporului în organul legislativ suprem al ţării.

Preşedintele Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot secret, cu votul a 2/3 din cei 101 deputaţi

Principiu conform căruia funcţionarii electorali au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare

B

Organe electorale inferioare constituite de către consiliile electorale de circumscripţie pentru organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor specifice perioadei electorale. Ele gestionează procesul electoral la nivel de secţie de votare.

Uniune benevolă a 2 sau mai multor partide şi/sau altor organizaţii social-politice, constituită în scopul participării în comun la alegeri, care este înregistrată, respectiv, de Comisia Electorală Centrală, în cazul alegerilor parlamentare şi alegerilor locale generale, ori de consiliile electorale de circumscripţie, în cazul alegerilor locale noi.

Un imprimat cuprinzînd numele şi prenumele, anul naşterii, profesia (ocupaţia), funcţia, locul de muncă al candidatului respectiv, denumirea partidului, altei organizaţii social-politice blocului electoral, care a înaintat lista de candidaţi sau candidatul respectiv, semnul sau simbolul electoral al concurentului electoral, la dorinţa acestuia, cu ajutorul căruia alegătorii îşi exercită dreptul de vot

Buletinul care nu a fost înmînat alegătorului și care, după închiderea secției de votare și înainte de deschiderea urnelor de vot se anulează prin aplicarea ștampilei „Anulat”

Buletinul în care opțiunea alegătorului nu este clară. Un buletin este declarat nevalabil dacă numerele de identificare al circumscripţiei electorale şi al secţiei de votare aplicate pe buletin nu corespund cu numerele circumscripţiei electorale şi al secţiei de votare respective; buletinul de vot este de alt model decît acel stabilit; pe buletin este aplicată corect ştampila „Votat”, dar alegătorul a scris sau desenat ceva; ştampila „Votat” a fost aplicată în mai multe patrulatere; ştampila „Votat” nu a fost aplicată; buletinul este deformat sau mîzgîlit în aşa fel că opţiunea alegătorului nu este clară.

Buletinul care este completat corect de către alegător în ceea ce priveşte cerinţele legale şi care arată clar intenţia alegătorului

C

Perioadă de activitate care se desfăşoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-şi exprime voturile pentru alegerea unui sau altui concurent electoral şi care începe, pentru fiecare concurent electoral, la data înregistrării acestuia de către Comisia Electorală Centrală sau de consiliul electoral de circumscripţie şi se încheie la data excluderii concurentului electoral din alegeri sau în ziua votării

Persoană care candidează pentru ocuparea unei funcţii publice eligibile din partea partidelor, a altor organizaţii social-politice, a blocurilor electorale

Persoană care îşi desemnează candidatura pentru ocuparea unei funcţii publice eligibile independent de partide, de alte organizaţii social-politice şi de blocurile electorale

O instituţie publică creată în conformitate cu art. 26¹ din Codul electoral, subordonată Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova. Centrul este constituit în scopul instruirii şi calificării funcţionarilor electorali, inclusiv a persoanelor din Registrul funcţionarilor electorali, perfecţionării profesionale continue a acestora, subiecţilor implicaţi în procesul electoral din Republica Moldova, precum şi altor persoane interesate.

Document care se eliberează la solicitarea alegătorului de către biroul electoral al secţiei de votare corespunzător domiciliului precedent în cazul cînd acesta şi-a schimbat domiciliul sau reşedinţa în perioada dintre data întocmirii listelor electorale de bază şi data alegerilor. Certificatul pentru drept de vot permite votarea la orice secţie de votare de pe teritoriul Republicii Moldova, în baza listei suplimentare.

Condiţia juridică de cetăţean al statului, avînd toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de Constituţie

Unitate electorală administrativă în care se organizează şi se desfăşoară alegerile şi referendumurile

1. Un set obligatoriu de principii și reguli de care trebuie să se conducă funcționarii electorali astfel încît să poată activa imparţial, integru şi loial faţă de interesul public şi faţă de societate. 2. Convenţie încheiată între concurenţii electorali şi reprezentanţii mass-media privind modul de desfăşurare şi de reflectare a campaniei electorale care exclude lezarea demnităţii şi imaginii concurenţilor electorali

Instituție publică, care activează permanent şi care este constituită pentru realizarea politicii electorale a statului, organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

1. Candidaţii independenţi, înregistraţi de Comisia Electorală Centrală, precum şi partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale, ale căror liste de candidaţi au fost înregistrate de Comisia Electorală Centrală – în cazul alegerilor parlamentare; 2. Partidele, alte organizaţii social-politice, blocurile electorale, şi persoanele care candidează pentru funcţia de primar sau de consilier în consiliul local şi care sunt înregistrate de consiliile electorale de circumscripţie respective – în cazul alegerilor locale

Organ electoral constituit cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri de către CEC, la nivel de raion/municipiu, în componenţa a 7-11 membri cu drept de vot deliberativ. Consiliile gestionează procesul electoral la nivel de circumscripţie, membrii lor fiind desemnați din partea judecătoriilor, consiliilor locale de nivelul doi şi din partea partidelor politice reprezentate în Parlament

Subiectul de drept care deține prerogativa exclusivă de a depune contestații, și anume alegătorul și concurentul electoral

Cerere, în formă scrisă, de anulare sau revizuire a unui act, a unei hotărîri a organului electoral, de contestare a legalității acţiunilor/ inacțiunilor acestuia sau ale concurenților electorali, după caz, participanţilor la referendum, precum și de reclamare a încălcării legislației electorale

D

Procedură prin care cetăţeanul cu drept de vot declară locul aflării sale în ziua alegerilor

Scutirea în perioada electorală a unui sau mai multor membri ai organelor electorale de la atribuţiile pe care le au la locul de muncă permanent pentru efectuarea sarcinilor legate de organizarea și desfășurarea alegerilor

În drept să ia anumite decizii. Vot deliberativ = drept pe care îl are organul electoral sau membrul sau de a hotărî ceva prin vot; vot cu caracter decisiv și rezultat obligatoriu. Pentru ca ședința unui organ electoral să fie deliberativă la ea trebuie să participe mai mult de ½ din membrii săi cu drept de vot deliberativ.

Principii conform cărora activităţile desfăşurate de funcţionarii electorali în îndeplinirea atribuţiilor lor pot fi supuse monitorizării cetăţenilor şi a societăţii civile

Procedură de adoptare de către partide şi alte organizaţii social-politice, de către blocurile electorale a deciziilor asupra candidaturilor pentru funcţiile elective, desfăşurată în cadrul şedinţelor organelor de conducere ale partidelor şi altor organizaţii social-politice ale blocurilor electorale, în conformitate cu statutele lor, după anunţarea datei alegerilor

Populaţia unui stat care a emigrat în străinătate, prezervînd legături de identitate strînse cu ţara de baştină

Loc de trai permanent al unei persoane, confirmat în buletinul de identitate

Drept constituţional al cetăţeanului de a alege, de a fi ales şi de a-şi exprima prin vot atitudinea privind cele mai importante probleme ale statului şi ale societăţii în ansamblu şi/sau în probleme locale de interes deosebit

E

Activitate cu caracter educativ, apolitică, realizată de organizaţii şi grupuri ale societăţii civile, de instituţii de educaţie, de mass-media şi alte părţi interesate, menită să sporească gradul de cunoştinţe ale cetăţenilor privind procesele politice şi electorale, pentru exercitarea votului conştient şi liber exprimat. Educaţia electorală poate fi desfăşurată liber de subiecţii interesaţi, prin intermediul seminarelor, cursurilor de instruire, meselor rotunde, campaniilor informaţionale, dezbaterilor publice electorale şi altor acţiuni educaţionale nereglementate de Comisia Electorală Centrală sau de alte autorităţi

Care trebuie executat, care trebuie pus în aplicare. Hotărîre executorie = hotărîre care poate fi executată de îndată. Hotărîrile organelor electorale aprobate în limita competențelor sunt executorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partide politice şi alte organizaţii social-politice, precum şi pentru cetăţeni

Un sondaj neoficial, în special pentru mass-media, partide şi candidaţi, în care alegătorii părăsind secţia de votare sunt întrebaţi în ce mod au votat

F

Orice acțiune/ inacțiune ilegală care are loc înaintea, în timpul sau după încheierea votării ori în timpul numărării voturilor și încheierii proceselor verbale și care are ca rezultat denaturarea voinței alegătorilor și crearea de avantaje concretizate prin voturi și mandate în plus pentru un partid sau o altă organizație social-politică, bloc electoral sau candidat independent.

Persoană fizică care activează sau a activat în calitate de membru al consiliului electoral al circumscripţiei electorale sau al biroului electoral al secţiei de votare

H

Act administrativ cu caracter individual sau normativ, adoptat în limita competenței funcționale și teritoriale a organului electoral respectiv, fiind executorie pentru organele electorale inferioare, pentru autoritățile publice, întreprinderi, instituții și organizații, pentru persoanele cu funcții de răspundere, partide, alte organizații social-politice și organele acestora, precum și pentru toți cetățenii din circumscripția electorală respectivă.

I

Principii conform cărora funcţionarii electorali sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de alta natură, în exercitarea atribuţiilor

Ansamblu de măsuri şi acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sportului, ocrotirii sănătăţii, informării şi comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, precum şi din alte domenii destinate integrării persoanelor cu dizabilităţi în societate

Aducerea la cunoştinţă publică a ştirilor, concentrîndu-se pe comunicări electorale specifice, care urmăresc să ofere alegătorilor informaţii relevante cu privire la un scrutin în timp oportun

Principiu conform căruia funcţionarilor electorali le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj sau beneficiu în considerarea funcţiei pe care o exercită, ori să abuzeze în vreun fel de această funcţie

Operațiune realizată de Comisia Electorală Centrală în cazul alegerilor parlamentare sau consiliile electorale de circumscripție în cazul alegerilor locale prin care formaţiunile politice şi candidaţii independenţi care îndeplinesc cerinţele prevăzute de legea electorală sunt înscriși în cursa electorală

L

Principiu conform căruia funcţionarii electorali au îndatorirea de a respecta Constituţia, Codul electoral şi legile ţării

Listă a candidaţilor desemnaţi de partide, de alte organizaţii social-politice, de blocurile electorale pentru a participa la alegeri

Listă cu semnături ale alegătorilor care susţin un oarecare candidat la alegeri sau iniţierea referendumului

Listă ce cuprinde toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază sau îşi au reşedinţa în raza unei secţii de votare

Listă electorală întocmită de organul electoral, în care se înscriu persoanele care nu au fost înscrise  în listele electorale de bază

Unitate administrativ-teritorială organizată conform legii (raion, municipiu, oraş, sector, sat (comună), unitate administrativ-teritorială cu statut special)

M

Locuri special amenajate pentru afişaj electoral, amplasate într-o localitate. Suprafaţa minimă acordată unui concurent electoral pe un panou este de 1 m2. Spaţiul de afişaj electoral oferit concurenţilor electorali trebuie sa fie egal pentru toţi.

Reprezentanţa oficială a unui stat într-un alt stat, cum ar fi ambasada sau consulatul

O

Persoană care monitorizează procesul electoral fără a se implica, reprezintă o instituţie abilitată şi este acreditată de organul electoral corespunzător

Reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale din străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, acreditaţi de Comisia Electorală Centrală

Reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti calificate din Republica Moldova sau reprezentanţi ai concurenţilor electorali, acreditaţi de organele electorale în condiţiile prezentului cod

Organ constituit pe lîngă Comisia Electorală Centrală în perioada electorală în scopul acordării de asistenţă necesară observatorilor internaţionali pentru buna desfăşurare a procesului de monitorizare a alegerilor

Membrii consiliilor sau ai birourilor electorale care nu sunt de acord cu hotărîrile adoptate au dreptul să-şi exprime în scris opinia, care se anexează la procesul-verbal al şedinţei

Organe care organizează desfăşurarea alegerilor parlamentare, locale, referendumurilor

Partide, fronturi, ligi, mişcări politice de masă, înregistrate în condiţiile legii

P

Porţiune din suprafaţa unei construcţii sau a unui element de construcţie, instalat în modul şi ordinea respectivă, care serveşte drept suport pentru plasarea publicităţii electorale

Loc special amenajat pentru plasarea publicităţii, inclusiv electorale, contra plată, cu autorizaţia autorităţii publice locale

Loc special amenajat pentru plasarea publicităţii, inclusiv electorale, acordat gratuit de către autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile art.47 alin.(7) din Codul electoral

Asociaţii benevole, cu statut de persoană juridică, ale cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, care, prin activităţi comune şi în baza principiului liberei participări, contribuie la conceperea, exprimarea şi realizarea voinţei lor politice

Perioadă de timp cuprinsă între ziua aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor şi ziua în care rezultatele finale ale alegerilor sunt confirmate de către organele competente

Persoană cu deficienţe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere/ obstacole, pot îngrădi participarea ei deplină şi eficientă la viaţa societăţii în condiţii de egalitate cu celelalte persoane

Persoană cu drept de vot, înregistrată de organele electorale, ce are dreptul să facă agitaţie electorală în favoarea concurentului electoral care l-a desemnat.

Persoane care au dreptul să asiste la toate şedinţele organelor electorale, precum şi la numărarea şi totalizarea voturilor, la operaţiile în legătură cu listele electorale,buletinele de vot, certificatele pentru drept de vot, la întocmirea proceselor-verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor şi referendumurilor. Acestea sunt: membrii şi reprezentanţii organelor electorale ierarhic superioare; reprezentanţii concurenţilor electorali în organele electorale; observatorii naţionali şi internaţionali acreditaţi de către organele electorale respective, precum şi interpreţii acestora, după caz; reprezentanţii mijloacelor de informare în masă.

Reprezintă numărul minim necesar de voturi valabil exprimate pentru reprezentarea parlamentară, calculat după cum urmează: 6 % pentru un partid, o organizaţie social-politică; pentru un bloc electoral format din 2 partide şi/sau organizaţii social-politice – 9 la sută; pentru un bloc electoral format din 3 şi mai multe partide şi/sau organizaţii social-politice – 11 la sută; 2 % pentru un candidat independent

Principiu conform căruia funcţionarii electorali au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decît interesul personal, în îndeplinirea atribuţiilor

Un mijloc de probă scris, întocmit în forma cerută de lege, care trebuie să cuprindă mențiunile aferente și să descrie mersul ședințelor de lucru ale organelor electorale sau să confirme realizarea unor proceduri electorale de către acestea.

Principiu conform căruia funcţionarii electorali au obligaţia de a îndeplini atribuţiile cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

Document care conţine o succesiune de sarcini, precum date şi termene limită ale activităţii în procesul de elaborare, implementare şi finalizare a unui eveniment electoral

Document prin care concurentul electoral îşi expune viziunea asupra modului de soluţionare a celor mai stringente probleme ale societăţii/comunităţii

Informaţie sub formă de apeluri şi declaraţii scrise, fotografii, alte materiale similare, utilizate de concurenţii electorali sau participanţii la referendum în scop de agitaţie electorală, al cărei conţinut trebuie să corespundă rigorilor prevăzute de art. 47 alin. (2) din Codul electoral;


<

R

Consultare a cetățenilor unei țări care trebuie să se pronunțe prin „da” sau „nu” asupra unei chestiuni importante de ordin general

Scrutin cu caracter decizional la care sunt supuse propuneri privind adoptarea/revizuirea Constituţiei

Scrutin cu caracter de recomandare la care sunt supuse problemele de interes naţional, în scopul consultării opiniei poporului asupra unor astfel de probleme

Scrutin cu caracter decizional la care sunt supuse spre adoptare proiecte de legi sau unele prevederi ale acestora

Consultarea cetăţenilor în probleme de interes deosebit pentru localitate sau regiune. Revocarea primarului localităţii poate fi efectuată, de exemplu, prin referendum local

Scrutin desfăşurat pe întreg teritoriul ţării, în scopul exercitării directe a puterii poporului şi participării lui nemijlocite la conducerea şi administrarea treburilor de stat

Sistem informaţional unic integrat de evidenţă a alegătorilor din Republica Moldova, realizat în baza Registrului de stat al populaţiei, destinat colectării, stocării, actualizării şi analizei informaţiei despre cetăţenii Republicii Moldova, inclusiv despre cei din străinătate, care au atins vîrsta de 18 ani şi nu au interdicţii legale de a alege

Sistem de evidenţă (bază de date) la nivel naţional a funcţionarilor electorali, ținut de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral din care, la necesitate, se pot completa organele electorale

Persoană desemnată de concurentul electoral în organul electoral pentru perioada campaniei electorale. Reprezentanţii cu drept de vot consultativ dispun de toate drepturile membrilor cu drept de vot deliberativ în chestiunile de organizare şi desfăşurare a alegerilor, în afară de dreptul de a participa la votare în cadrul şedinţelor organului electoral asupra problemelor ce intră în sfera de competenţă a organului electoral de treapta respectivă, de a semna hotărîrile organului electoral, de a elibera buletine de vot, de a participa la procesul de numărare a voturilor, de a întocmi procesul-verbal privind rezultatele votării

Loc de trai temporar, confirmat în buletinul de identitate

1. Retragere de către instanţa de judecată a mandatului persoanei care ocupa o funcţie publică eligibilă 2. Retragere de către alegători a mandatului încredințat unei persoane 3. Act prin care organul/ instituția care a desemnat un membru în organul electoral hotărăște încetarea calității sale de membru

Persoana care are domiciluil permanent într-o ţară, alta decît ţara sa de cetăţenie

Legătura bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. În primul caz, rudenia este în linie dreaptă (tata/mama → fiu/fiică), iar în al doilea caz – în linie colaterală (frați/surori, verișori). Gradul de rudenie se stabileşte prin numărul de naşteri (în linie dreptă – gradul I: părinți → copii, gradul II: bunici → nepoți, etc., în linie colaterală – gradul II: frați/surori, gradul III: nepoţi de frate/soră ↔ unchi/mătuşi, etc.) Rudele unuia dintre soţi sunt afinii celuilalt soţ. Linia şi gradul de afinitate sunt similare liniei şi gradului de rudenie (gradul I: soția și părinții soțului, gradul II: soţul şi fratele/sora soţie). Notă: La aplicarea prevederilor art. 32 alin. (7) din Codul electoral se va ține cont de explicația termenului de rudenie și afinitate.

S

Diviziune a circumscripțiilor electorale în care se efectuează votarea şi se numără voturile. Secţiile de votare se constituie de către consiliile electorale de circumscripţie în localităţi, în baza propunerilor primarilor oraşelor (municipiilor), sectoarelor şi satelor (comunelor), cu cel puţin 35 de zile înainte de data alegerilor, şi cuprind cel puţin 30 şi cel mult 3000 de alegători

O misiune diplomatică sau alt loc oficial al unei ţări care desfăşoară alegeri pe teritoriul ţării gazdă, unde este situată secţia de votare

Sediu privat sau public situat într-o ţară gazdă unde a fost permisă de către autorităţile competente ale ţării respective deschiderea unei secţii de votare

Sistemul Informaţional Automatizat de Stat „Alegeri” este un sistem comprehensiv, care integrează toate instrumentele şi funcţiile IT necesare unui organ de management electoral pentru desfăşurarea alegerilor

Ansamblul procedurilor de desemnare a repezentanților corpului electoral în organismele puterii locale și centrale. Modalitatea de transformare a voturilor exprimate în mandate

Ștampile, confecţionate pentru fiecare tip de scrutin aparte, care au menţiunea ce confirmă votarea în ziua respectivă şi se aplică, la eliberarea buletinului de vot, pe fişa de însoţire a buletinului de identitate sau pe actul în a cărui bază alegătorul votează

T

Statul care permite desfăşurarea votării în străinătate pe teritoriul său de către un alt stat

V

Principiu conform căruia alegătorul votează personal. Votarea în locul unei alte persoane este interzisă.

Principiu conform căruia fiecare alegător are dreptul la un singur vot, iar fiecare vot are putere juridică egală

Principiu conform căruia nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului pentru a-l face să voteze sau să nu voteze, precum şi pentru a-l împiedica să-şi exprime voinţa în mod independent

Principiu conform căruia votarea la alegeri şi/sau referendum este secretă, excluzîndu-se astfel posibilitatea influenţării voinţei alegătorului

Principiu conform căruia cetăţenii Republicii Moldova pot alege şi pot fi aleşi fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială

Includerea în legislaţia şi reglementările electorale a prevederilor şi procedurilor care permit unor sau tuturor alegătorilor unei ţări care se află temporar sau permanent în afara ţării, să-şi exercite dreptul la vot în afara teritoriului ţării

Procedură de vot aplicabilă alegătorilor care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu pot vota în localul secției de votare. Votarea se organizează la domiciliul alegătorului unde cel puțin 2 membri ai biroului electoral se deplasează în ziua alegerilor cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

This website was developed within the framework of the Program “Improving the Quality of Democracy in Moldova through Parliamentary and Electoral Support” implemented by UNDP Moldova, funded by the Government of Sweden and the Government of Norway. The views expressed in this product are those of the authors and do not necessarily represent the views of the funding institutions.”

logo

sus
2020 © CENTRUL DE INSTRUIRE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ELECTORAL (CICDE). All rights reserved.
X