Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Întrebări Frecvente

Activitatea CECE II, CECE I

Pe durata perioadei electorale, şedinţele consiliilor sunt convocate şi conduse de către preşedinte, iar în cazul absenţei acestuia sau la rugămintea lui, de către vicepreşedinte. Şedinţa poate fi convocată, de asemenea, la cererea a cel puţin 1/3 din membrii consiliilor.

Demiterea şi realegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului consiliului poate fi iniţiată de cel puţin 1/3 din membrii consiliului.

Şedinţele sînt deliberative, dacă la ele participă mai mult de 1/2 din membrii cu drept de vot deliberativ.

Consiliul electoral de circumscripţie adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor.

Majoritatea membrilor din componența consiliului nu majoritatea membrilor prezenți la ședință. De ex., dacă în componența consiliului sunt 11 membri, hotărîrea este adoptată dacă votează „pentru” cel puțin 6 membri.

Membrul consiliului electoral este revocat de organul (autoritatea) sau concurentul electoral care l-a desemnat, pentru încălcarea interdicţiilor stabilite la art. 32 alin. (7) din Codul electoral (efectuarea agitaţiei în favoarea sau defavoarea unui concurent electoral; implicarea în activităţi politice; sprijinirea financiară sau prin orice alte modalităţi, direct sau indirect, un concurent electoral), precum și pentru
– lezarea drepturilor electorale ale alegătorilor;
– absenţa consecutivă nemotivată de la 2 şedinţe ale organului electoral;
– refuzul de executare a deciziilor organului electoral din care face parte.
Aceste abateri vor fi constatate prin hotărîre a organului electoral din care acesta face parte. În cazul cînd hotărîrea a fost contestată, revocarea se face după confirmare de către organul electoral ierarhic superior.

În cazul apariţiei vacanţei funcţiei de membru al consiliului, consiliul înaintează organului electoral superior şi autorităţii publice sau partidelor respective un demers cu privire la completarea vacanţei, dar nu mai tîrziu de ziua precedentă alegerilor.

Membrii organului electoral care nu sînt de acord cu hotărîrea adoptată au dreptul să-şi exprime în scris opinia separată, în termen de 24 de ore de la adoptare, aceasta se anexează la procesul-verbal al şedinţei.

Se interzice afişarea materialelor de agitaţie electorală în încăperile în care sînt amplasate consiliile electorale şi la o distanţă de 100 de metri de la acestea. Astfel, dacă în preajma acestor localuri vor fi depistate materiale de agitaţie electorală, preşedintele consiliului electoral de circumscripţie va lua măsuri pentru înlăturarea lor.

Responsabilă de înlăturarea afişajului electoral neautorizat este administraţia publică locală, care are dreptul să recupereze în ordine de regres cheltuielile respective din contul persoanei vinovate.

De la data de l5 mai pîn la 6 iunie, inclusiv (în termen de pînă la 7 zile înainte de ziua alegerilor), concurentul electoral care a înregistrat lista de candidați la funcția de consilier în consiliul sătesc (comunal), orășenesc (municipal), raional poate solicita efectuarea modificărilor în listele respective doar în limita numărului de candidați înregistrați pînă la data de l4 mai 2015, inclusiv, și anume:
– înlocuirea unui candidat din lista înregistrată prin retragerea acestuia şi desemnarea unui alt candidat;
– schimbarea locului de ordine sau excluderea candidatului din lista înregistrată;
– retragerea listei de candidaţi.
În această perioadă nu se mai admite depunerea unui nou demers de înregistrare în calitate de concurent electoral.
Orice modificare în listele de candidați se face prin hotărârea consiliului electoral.

Buletinele de vot sunt primite de la tipografie de către președintele consiliului de circumscripție de nivelul II. La primirea buletinelor de vot, preşedintele consiliului electoral de circumscripţie trebuie să deţină ştampila rotundă de cauciuc a consiliului electoral respectiv. Buletinele de vot vor putea fi primite de un alt membru al consiliului DOAR în cazul în care aceasta prezintă procură eliberată de preşedintele consiliului electoral.

După primirea proceselor-verbale şi raporturilor birourilor electorale ale secţiilor de votare în care sînt indicate rezultatele numărării voturilor din secţiile de votare, consiliul electoral de circumscripţie stabileşte mai întîi numărul de alegători care au participat la alegeri şi comunică imediat această cifră Comisiei Electorale Centrale. În cazul în care, la alegerile din întreaga circumscripţie, a participat un număr de alegători mai mic decît numărul cerut pentru declararea alegerilor valabile în circumscripţia respectivă (mai mic de 1/4), consiliul de circumscripţie înştiinţează Comisia Electorală Centrală despre acest fapt.

Consiliul electoral de circumscripţie prezintă procesul-verbal cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripţie Comisiei Electorale Centrale în termen de 48 de ore după închiderea secţiilor de votare.

După încheierea alegerilor, consiliul electoral de circumscripţie prezintă Comisiei Electorale Centrale, în termen de 30 de zile, raportul financiar asupra gestionării mijloacelor financiare alocate.

Consiliul electoral de nivelul I predă consiliului electoral de nivelul II documentele electorale elaborate de sine stătător, precum şi cele recepţionate de la birourile electorale ale secţiilor de votare cît de curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 24 de ore după anunţarea închiderii secţiei de votare.

Persoanele de încredere ajută concurentul electoral la desfășurarea campaniei electorale. Persoanele de încredere au dreptul să facă agitaţie în favoarea sau în defavoarea candidaţilor în cadrul adunărilor, mitingurilor, întîlnirilor cu alegătorii; să supună discuţiilor libere şi sub toate aspectele programele electorale ale concurenţilor electorali, calităţile politice, profesionale şi personale ale acestora; să asiste la şedinţele organelor electorale, cu excepția ședințelor biroului electoral al secției de votare în ziua alegerilor. .

Persoanele de încredere ale concurenţilor electorali se înregistrează de către consiliul electoral de circumscripţie respectiv în cazul alegerilor pentru funcţiile de primar sau consilier al consiliului local.

Pentru înregistrarea persoanelor de încredere concurenţii electorali se adresează cu un demers către consiliul electoral de circumscripție respectiv, însoţit de lista persoanelor de încredere. În listă se indică numele şi prenumele, anul naşterii, locul de muncă, funcţia şi domiciliul persoanelor desemnate drept persoane de încredere.

După înregistrarea persoanelor de încredere acestora li se eliberează legitimaţii de modelul stabilit

– Observatorii internaţionali sînt acreditaţi doar de către CEC.
Observatorii naţionali şi internaţionali acreditaţi de CEC pot monitoriza alegerile pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi în toate secţiile de votare.
– Observatorii din partea asociaţiilor obşteşti sunt acreditaţi de către consiliile electorale de nivelul doi și pot monitoriza alegerile pe întreg teritoriul circumscripţiei de nivelul doi şi în toate secţiile de votare din acea circumscripţie.
– Consiliul electoral de circumscripţie de nivelul întîi are competenţa de a acredita cîte un observator din partea concurenţilor electorali (înregistraţi de către consiliul electoral de nivelul întîi şi de nivelul doi) în fiecare secţie de votare.

În municipiul Chișinău pentru secțiile de votare din cele 5 sectoare, observatorii din partea concurenților electorali vor fi acreditați tot de către CECE II (iar în suburbiile Chișinăului, observatorii din partea concurenților electorali vor fi acreditați de către CECE I).

Termenul-limită de depunere a cererilor privind acreditarea în calitate de observator este de 7 zile pînă la ziua alegerilor (pînă la data de 06.06.2015)

Hotărîrea privind acreditarea observatorilor se adoptă în termen de 5 zile după depunerea cererii.

Concurenţii electorali pot desemna, pentru perioada campaniei electorale, în organele electorale care i-au înregistrat, precum şi în organele electorale ierarhic inferioare, cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ. Partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale, care iau parte la scrutin pot desemna, pentru perioada campaniei electorale, cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ şi în Comisia Electorală Centrală.

Birourile electorale ale secțiilor de votare, de asemenea, confirmă/înregistrează cîte un reprezentant cu drept de vot consultative din partea concurenților electorali.

Reprezentanţii concurenţilor electorali sînt confirmaţi de organele electorale respective în termen de 3 zile și li se eliberează legitimație de modelul stabilit. Legitimațiile pentru reprezentantul cu drept de vot consultativ BESV le primește de la consiliul electoral de circumscripție.

Activitatea BESV

Pe durata perioadei electorale, şedinţele birourilor electorale sînt convocate şi conduse de către preşedinte, iar în cazul absenţei acestuia sau la rugămintea lui, de către vicepreşedinte. Şedinţa poate fi convocată, de asemenea, la cererea a cel puţin 1/3 din membrii birourilor..

Modificările în lista electorală se efectuează de către membrii biroului electoral al secţiei de votare. Corectarea în listă a datelor personale ale alegătorului se efectuează prin tragerea unei linii peste datele greşite şi înscrierea datelor corecte în aceeaşi rubrică.

Alegătorul este inclus în lista electorală prin înscrierea acestuia la sfîrşitul listei, atribuindu-i-se numărul de ordine imediat următor.
Alegătorul este radiat din lista electorală de către membrul biroului electoral numai în baza actelor oficiale prezentate, car se anexează la lista electorală. Alegătorul este exclus prin tragerea unei linii orizontale peste datele despre alegător, iar la rubrica „Notă” se indică data excluderii alegătorului, actul în temeiul căruia a fost radiat şi numele membrului biroului electoral al secţiei de votare.
Atît includerea/radierea cît şi corectările în lista electorală se fac în baza actelor corespunzătoare prezentate de alegător, care justifică operarea modificărilor. Copia de pe actul prezentat se ataşează la lista electorală.

Nu, listele electorale nu se afișează, acestea se păstrează în safeu în localul secției de votare, iar la solicitarea alegătorilor, fac accesibile pentru consultare.

Adică, BESV este obligat să respecte programul de activitate și să asigure serviciul în secția de votare de către un membru. La solicitarea alegătorului, membrul BESV îi va pune la dispoziție lista electorală pentru verificare dacă este inclus în listă și dacă datele sunt corecte.

Alegătorii au dreptul să depună contestaţii cu privire la neexaminarea sau refuzul de a le fi satisfăcută cererea de corectare, includere sau radiere din lista electorală de bază, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători cel tîrziu în ziua precedentă zilei alegerilor (pînă la data de 13.06.2015).

Contestaţiile se examinează de către organele electorale respective în decurs de 24 de ore, iar în ziua precedentă zilei alegerilor – imediat, deciziile acestora pot fi contestate de subiecţii interesaţi în ordinea stabilită la art.65-68 ale Codului electoral.

Hotărîrea privind tirajul buletinelor de vot este adoptată de BESV la una din ședințe (după primirea listelor electorale). În hotărîre se indică numărul total de buletine de vot (egal cu numărul de alegători în lista electorală de bază) și se specifică numărul de buletine în limba română și în limba rusă (la necesitate). De ex., în lista electorală de bază sunt incluși 2000 de alegători, prin urmare tirajul buletinelor de vot va fi de 2000, dintre care 1800 în limba română, iar 200 în limba rusă.

Ulterior, CECE respectiv, în baza hotărîrilor BESV adoptă hotărîrea privind tirajul de buletine de vot pe circumscripție.

În alegerile locale în sate (comune), orașe se votează cu 3 buletine:
– pentru alegerea primarului satului (comunei), orașului (municipiului Comrat);
– pentru alegerea consilierilor în consiliile sătești (comunale), orășenești (municipal Comrat);
– pentru alegerea consilierilor în consiliile raionale.
În suburbiile mun. Chișinău și Bălți se votează în baza a 4 buletine de vot:
– pentru alegerea primarului satului (comunei), orașului;
– pentru alegerea consilierilor în consiliile sătești (comunale), orășenești;
– pentru alegerea primarului municipiului Bălți și primarului general al municipiului Chișinău;
– pentru alegerea consilierilor în consiliul municipal Bălți și Chișinău.
În municipiul Bălți și sectoarele municipiului Chișinău se va vota în baza a 2 buletine de vot:
– pentru alegerea primarului municipiului Bălți și a primarului general al municipiului Chișinău;
– pentru alegerea consilierilor în consiliile municipale Bălți și Chișinău.

Certificatele pentru drept de vot se eliberează de biroul electoral al secției de votare.

Certificatele pentru drept de vot se vor elibera pînă la 13 iunie 2015, inclusiv. Certificatele cu drept de vot se eliberează membrilor BESV (la prezentarea legitimației/ecusonului).

La alegeri se votează în baza buletinului de identitate al cetățeanului RM (de seria A, B, C) sau a buletinului de identitate provizoriu.

Alegătorul care are şi domiciliu, şi reşedinţă este înscris, în perioada valabilităţii reşedinţei, în lista electorală de la secţia de votare în a cărei rază teritorială acesta îşi are reşedinţa.

La alegerile locale nu participă militarii care îşi  satisfac serviciul militar în termen.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

This website was developed within the framework of the Program “Improving the Quality of Democracy in Moldova through Parliamentary and Electoral Support” implemented by UNDP Moldova, funded by the Government of Sweden and the Government of Norway. The views expressed in this product are those of the authors and do not necessarily represent the views of the funding institutions.”

logo

sus
2020 © CENTRUL DE INSTRUIRE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ELECTORAL (CICDE). All rights reserved.
X